CUBECLOUD(魔方云):中国香港 Lite VPS 测评分享,1G大带宽月流量1T,39元/月起

vps90 vps评测 2022-05-26 414 0

在前面我们对CUBECLOUD家的中国香港Pro CN2 GIA VPS进行了测评,详情见:CUBECLOUD(魔方云):中国香港Pro CN2 GIA VPS测评分享,月付71元起,那么香港 Lite VPS怎么样?本文就来实测一下看看这个机器性能和速度到底如何。

香港 Lite VPS 套餐

香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络,在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/  以下为原价,购买请使用9折优惠码:MJTX99U0KQ

CPU 内存 SSD 月流量 带宽 价格 购买
1核 0.5G 10G 1.0T 1G 39元/月 直达
2核 1.0G 15G 2.0T 1G 49元/月 直达
2核 2.0G 30G 3.0T 1G 89元/月 直达
4核 4.0G 60G 4.0T 1G 169元/月 直达
4核 8.0G 80G 5.0T 1G 329元/月 直达
8核 16G 160G 7.0T 1G 655元/月 直达
16核 32G 320G 8.0T 1G 1399元/月 直达

香港 Lite VPS测评

站长全球PING测试:

ping.pe丢包率测试:

系统信息

CPU为 E5-2670 0 @ 2.60GHz,磁盘I/O Speed : 475.7 MB/s

流媒体测试

Tiktok区域检测

国内测速

国外测速

路由测试

电信回程,走ntt,绕日本,新加坡,美国!!

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.40 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.68 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 1.36 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 10.30 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.6.120 2.25 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.2.50 54.90 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
 7 129.250.5.78 153.81 ms AS2914 United States, California, San Jose, ntt.com
 8 129.250.3.163 151.83 ms AS2914 ntt.com
 9 129.250.9.74 155.37 ms AS2914 United States, California, San Jose, ntt.com
10 202.97.25.133 207.04 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.12.46 205.48 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.89.217 210.79 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 113.96.5.70 215.44 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 113.108.209.1 213.02 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.51 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.77 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.81 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 10.61 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.5.178 2.73 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 *
 7 129.250.2.74 39.50 ms AS2914 Singapore, ntt.com
 8 183.91.56.125 266.15 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
 9 202.97.93.157 251.95 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 202.97.33.125 262.88 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 202.97.24.149 270.58 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 101.227.255.34 265.82 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 180.153.28.5 273.72 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.70 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.73 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 1.47 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 0.95 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.5.178 2.00 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.7.66 44.80 ms AS2914 Singapore, ntt.com
 7 129.250.2.74 38.16 ms AS2914 Singapore, ntt.com
 8 183.91.56.121 254.75 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
 9 *
10 *
11 *
12 202.97.97.237 275.46 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 *

电信去程,走ntt,绕日本。

联通回程,走ntt,绕日本,国内部分走AS4837。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.51 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 16.49 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 2.58 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 14.04 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.6.120 3.80 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.2.50 47.53 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
 7 129.250.3.33 48.47 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
 8 219.158.42.5 113.08 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9 219.158.97.30 111.54 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.8.113 134.03 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 120.83.0.230 139.40 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 120.80.175.62 136.48 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 2.38 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.59 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.81 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 1.54 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.5.178 3.20 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.2.42 57.51 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
 7 129.250.2.40 46.06 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
 8 219.158.39.193 99.01 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 9 219.158.113.118 108.04 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 139.226.228.46 117.19 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 139.226.225.22 90.82 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 58.247.8.153 110.79 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 *

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.50 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.87 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.80 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 9.55 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 *
 6 129.250.2.42 51.01 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
 7 129.250.7.31 45.22 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
 8 129.250.8.26 118.64 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
 9 219.158.16.77 110.39 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 *
11 202.96.12.6 139.82 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.232.11.130 141.04 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 124.65.194.122 132.36 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
14 61.135.113.154 144.84 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 123.125.99.1 126.85 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,走AS4837,绕日本。

移动回程,走ntt,第8跳跳移动cmi,直连大陆。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.47 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 2.52 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.92 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 10.59 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.6.120 6.44 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.6.92 1.87 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 7 *
 8 223.120.2.53 3.02 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 9 *
10 221.183.55.78 9.33 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.176.24.57 9.24 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.176.22.125 10.55 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 111.24.4.245 10.13 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.5.22 12.67 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.136.208.17 14.19 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 211.136.240.73 16.24 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 211.136.214.133 16.80 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 120.196.212.25 12.87 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.70 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.75 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.69 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 1.02 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.5.178 2.37 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.6.92 2.26 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 7 203.131.254.2 2.83 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 8 223.118.3.249 2.51 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 9 *
10 *
11 221.183.55.22 43.38 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1 103.107.8.1 0.44 ms AS136600 China, Hong Kong, fncloud.net
 2 10.1.10.85 0.80 ms * LAN Address
 3 192.168.128.169 0.86 ms * LAN Address
 4 128.241.11.77 6.18 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 5 129.250.6.120 2.36 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 6 129.250.5.39 1.61 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
 7 *
 8 223.120.2.53 2.72 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 221.176.27.253 44.82 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 111.24.2.134 53.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 *
18 211.136.95.226 50.57 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 211.136.95.226 99.92 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
20 *
21 *
22 211.136.25.153 45.69 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,走移动cmi,直连。

线路总结

电信,双程绕,走ntt,线路很糟糕,压根就没有体验。联通双程绕日本,走ntt,国内部分走联通骨干。移动双程直连,ntt对接移动cmi。相较之下中国香港 Lite VPS适合移动,联通次之,电信劝退。

关于 国外主机测评

【声明】:本站宗旨是为方便站长、科研及外贸人员,请勿用于其它用途!站内所有内容及资源,均来自网络。本站自身不提供任何资源的储存及下载,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系。另外群里不定期放出优质免费资源,欢迎加入!

香港110M(含10M CN2)大带宽独服限量促销,香港E3-8G-1T硬盘-3IP,月付仅799!

评论